وضعیت سرور ها

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

تغییرات زمان بندی شده

در این بخش می‌توانید آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات و برنامه‌های تعمیر و نگهداری سرورهای ایران‌سرور را مشاهده نمایید.

تغییر زمان بندی شده ای وجود ندارد.

تاریخچه رخداد ها

29 دی 1401

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

27دی 1401

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم

اختلالات سراسری | اختلال پارس انلاین

29 دی 1401 | 17:31

با احترام، در حال حاضر برخی از سرور ها در دیتاسنتر پارس انلاین با اختلال ارتباط از خارج مواجه هستند، که در حال بررسی این موضوع با واحد مربوطه میباشیم از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم